Общи условия за ползване на уебсайт https://sravni-ceni.com/

Обща информация

 1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между уебсайта https://sravni-ceni.com/, от тук нататък Уебсайта, като доставчик на справочни услуги за каталози от продукти на различни трети лица-търговци, от една страна, и потребителите на Уебсайта като физически лица, които използват справочните услуги, за да се информират ( от тук натататък наричани заедно „Потребители“ и поотделно „Потребител“), от друга страна.
 1. С използване на Уебсайта, вкл. всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на Уебсайта, Потребителят предоставя своето безусловно съгласие да бъде обвързан от настоящите Общи условия, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване. При посочените в предходното изречение хипотези Потребителят също така предоставя своето безусловно съгласие за събиране и използване за целите на Уебсайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от него лична информация.
 1. Обвързването от тези Общи условия е приложимо както към текущия изглед на Уебсайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други.
 1. Ако не сте съгласни с изложеното или не желаете да предоставите вашето съгласие за обвързване от Общите условия на Уебсайта, не се разрешава да го посещавате, да го използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.

Регистрация

 1. Потребителите могат да използват Уебсайта като гост или като регистрират профил в Уебсайта. Регистрацията дава възможност за използване на допълнителни функционалности на Уебсайта (като например: Ценови будилник – функционалност, която ще Ви информира при промяна на цена на избран от Вас продукт; Добавяне на продукт в списък с любими продукти и други), но не е задължителна за разглеждане на информацията, публикувана на Уебсайта.
 1. За да се регистрирате и да станете Потребител на Уебсайта, трябва да извършите следните стъпки:
  • Влизане в меню „Регистрация“, разположено към момента на публикуване на настоящите Общи условия в десния ъгъл на хедъра на Уебсайта;
  • Да попълните в генерирания формуляр следните задължителни полета:
   • Потребителско име;
   • E-mail;
   • „Парола“ (същата следва да бъде повторена).
  • Извършване на стандартно верифициране на обстоятелството, че регистриращото се лице е активен потребител-физическо лице посредством потвърждаване на факта, че същият не е робот;
  • Изразяване на съгласие с настоящите Общи условия за ползване на Уебсайта;
  • Натискане на бутона „Регистрирай ме“;
  • При успешно реализиране на горепосочените действия, ние ще ви изпратим потвърждаващ имейл за създаването на вашия личен профил на Уебсайта, включващ линк за потвърждение на вашият профил.
  • Да последвате линка в изпратеният потвърждаващ имейл.

Същност на услугите, предлагани Уебсайта

 1. Уебсайтът представлява справочна интернет платформа, в рамките на която регистрирани и нерегистрирани Потребители имат възможност да се запознаят с техническите характеристики и цените на разл­ични продукти, предлагани от трети лица-търговци, като извършат сравнение между офертите на търговците, които към момента на справката предлагат съответния продукт в своя каталог. Информацията публикувана на Уебсайта цели улесняване на избора на Потребителите, но не представлява предложение за сключване на сделка. УЕБСАЙТЪТ НЕ Е ПЛАТФОРМА ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ (ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН).
 1. Уебсайта не носи отговорност за верността, актуалността и пълнотата на публикуваната на Уебсайта информация за продуктите или офертите (цените) на третите лица-търговци. Необходимо е Потребителите на Уебсайта да извършват независима проверка в електронните страници на съответните търговци, за да се уверят в достоверността и актуалността на предлаганите от тях стоки и съответните условия за тяхното закупуване (цена, наличност, срок за доставка и др.).
 1. Потенциалните договори за покупко-продажба на стоки, предлагани от третите лица-търговци, които последните сключват с Потребителите, материализират независими и самостоятелни правоотношения между тези страни. Настоящите Общи условия не уреждат сключването на договори за покупко-продажба на стоки между третите лица-търговци и Потребителите и не съдържат условията на тези правоотношения.
 1. Уебсайта е оператор на чужда информация и Потребителят оставил съответнито мнение или качил съответната страница се явява техен собственик и автор. Съгласно чл.16 и чл.17 от Закона за електронна търговия Уебсайта не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на информационното общество, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

Права и задължения на страните

 1. Администраторите единствено и само поддържат Уебсайта, като не носят отговорност при следните случаи:
  • За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките/услугите, закупени от Потребителя в резултат на рефериране на оферти и продукти в сайтове на трети страни от Уебсайта, както и ако условия или цени в оферти, обявени в Уебсайта от трети лица-търговци или чрез автоматизирано събиране на публично достъпна онлайн информация, се окажат грешни или подвеждащи;
  • За недостатъци, неточности и непълноти в информацията, описваща даден продукт, която може да стане стимул или основание за евентуалната му покупка или за предпочитането му пред друг подобен продукт от Потребител на Уебсайта;
  • За неточна, непълна, липсваща или неправилна информация за офертите на представено на Уебсайта трето лице-търговец, което потенциално може да доведе до разноски и загуби за Потребител на Уебсайта, напр., но не само за проучване на реалните цени чрез установяване на връзка с трето лице-търговец, пътуване до магазина на трето лице-търговец и т.н.;
  • За вредите, причинени от закупуването на стоки/услуги, за които се съдържа или се е съдържала справочна информация на Уебсайта, и/или от действието/бездействието на продаващите ги търговци във връзка с предоставянето на задължителна информация на Потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите;
  • За вреди, причинени от други уебсайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на Уебсайта;
  • В случай че Потребителят направи своя личен профил достъпен до трети неоторизирани лица или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне същият да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
  • За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до Уебсайта;
 2. При използване на Уебсайта и след запознаване с тези Общи условия, Потребителят се съгласява да спазва следните правила и изисквания:
  • да спазва приложимото българско законодателство, настоящите Общи условия, както и правилата на морала и добрите нрави;
  • да не накърнява доброто име и правата на други физически лица-потребители на Уебсайта;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
  • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Уебсайта на и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид.
 3. Регистрирайки се в Уебсайта, Потребителят дава съгласието си да му бъде създаден и поддържан потребителски профил.

Авторско право над съдържанието и дизайна на Уебсайта

 1. Доколкото Уебсайтът съдържа справочна информация относно предлаганите от трети лица-търговци каталози от продукти, същата информация не представлява обект на интелектуална собственост, върху който Уебсайтът има претенции за авторство и следващите от това права.
 1. Уебсайтът притежава всички права върху дизайна, изображенията и сорс кодовете на Уебсайта, които не са собственост на третите лица-търговци.

Политика за поверителност

 1. Уебсайта разбира важността на конфиденциалността на Вашите лични данни. Пазете конфиденциалността на потребителското име и парола, които използвате за вход и използване на сайта. По този начин ще се защитите максимално и няма да позволите на трети лица да използват профила Ви.
 1. Уебсайта използва SSL защитен сертификат за достъпване и обработка на трафика, който се генерира между Вас и нашите сървъри.
 1. Уебсайта използва услугите на Cloudflare.com за прокси, който да осигурява защитна стена и пълно криптиране на връзката между Вашият компютър и уеб сайта, за да може да Ви осигури 100% гаранция за сигурност на преноса на данни.
 1. Уебсайта съхранява само криптирани пароли и лични данни. Никой представител на Уебсайта не може да разбере или прочете Вашата парола и лични данни. Всички лични данни се криптират с 2048 бита алгоритъм.
 1. Уебсайта не съхранява Вашият IP адрес под никаква форма.
 1. Уебсайта не използва Вашият имейл адрес за нищо друго, освен за потвърждение при създаване на акаунт в сайта.
 1. Уебсайта не запазва Вашият имейл адрес, когато публикувате мнение като гост. Ако сте регистриран потребител и използвате функционалностите на уеб сайта като такъв, то Вашият имейл адрес се съхранява като криптирана информация с 2048 бита алгоритъм, докато е активен профила Ви.
 1. Никой представител на Уебсайта няма да поиска Вашата парола за достъп и не трябва да я предоставяте на друг.

Лични данни

 1. Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивален, която може пряко и недвусмислено да заключи, че това е конкретното лице.
 1. Данните, които Вие предоставяте при регистрация на профил в сайта, са: потребителско име и е-mail адрес. Уебсайта изисква e-mail адрес, за да може да се осъществи процес на потвърждение на профила Ви. По този начин се верифицира, че автора на профила не е компютърен алгоритъм (бот).
 1. При използване на уеб сайта Уебсайта като гост, ние съхраняваме единствено вашето име или псевдоним, който е необходим за да бъде видим автор на мнението в Уебсайта. Потребителят сам избира какво име или псевдоним да използва и уеб сайта Уебсайта не носи никаква отговорност ако потребителя бъде идентифициран, чрез въведеното име или псевдоним.
 1. Когато използвате Уебсайта като регистриран Потребител, то ние съхраняваме Вашият имейл адрес изцяло криптиран. Периода на съхранение на имейл адреса Ви е равен на периода на регистрацията Ви в нашия уеб сайт. Съхраняваме имейл адреса Ви с цел идентификация на създаденият потребителски профил.
 1. Уебсайта дава възможност на потребителите сами да редактират и да изтриват собствени мнения.
 1. Уебсайта дава възможност на Потребителите да създават страници и да качват информация, да я редактират и да я изтриват. Уеб сайта Уебсайта не носи отговорност ако друг потребител въведе лични данни, които да идентифицират дадена личност. В подобни случаи, при условие, че администраторите на Уебсайта са изрично уведомени, те се могат административно да изтрият съответните данни от страница и базата данни. При условие, че администраторите на Уебсайта не са изрично уведомени, те не носят отговорност за тези данни.
 1. С потвърждаване на настоящите Общи условия, без промяна на настройките на Уебсайта, Потребителят декларира, че е съгласен и приема да получава всички cookies на Уебсайта, както и да ги съхранява върху твърдия си диск. Въпреки това, всеки Потребител може по всяко време да промени браузър настройките си за cookies, като ги блокира или изтрие. При извършване на такова блокиране, част от функционалностите на Уебсайта могат да станат напълно или частично недостъпни или с по-ниско качество. Повече информация може да прочетете на сайта allaboutcookies.org.
 1. Уебсайта под никаква форма не събира, използва или управлява информация от „бисквитките“. Те се изповат с единствена цел, а именно даден потребител да осъществи коментар в Уебсайта или да влезне в профила си. Това са, т.н. сесийни кукита (session cookies).
 1. Бисквитки от трета страна
  • Google Анализ (Analytics) – Google Анализ е аналитичен инструмент на Google, който помага на собствениците на уебсайтове и приложения да разберат как посетителите им се ангажират с техните собствености. Той може да използва набор от „бисквитки“, за да събира информация и да отчита статистически данни за употребата на даден уебсайт, без да идентифицира лично отделните посетители на Google. Основната „бисквиткa“, използвана от Google Анализ, е „__ga“. За повече информация, моля посетете http://www.google.com/analytics.
  • Google Реклами (Adsense) – Използваме „бисквитки“ като „NID“ и „SID“, за да персонализираме рекламите в продукти като Google Търсене. Например ползваме такива „бисквитки“, за да запомним най-скорошните ви търсения, предишните Ви взаимодействия с рекламите на даден рекламодател или с резултатите от търсенето, както и посещенията ви на уебсайта на рекламодател. Това ни помага да ви показваме персонализирани реклами в Google. Също така ползваме „бисквитки“ за реклами, които показваме в мрежата. Името на основната ни рекламна бисквитка на сайтове, непринадлежащи на Google, е „id“ и в браузърите тя се съхранява за домейна doubleclick.net. Използваме и други с имена като „_drt_“, „FLC“ и „exchange_uid“. За повече информация, моля посетете http://www.google.com/adsense.
 1. Абонирайки се за функционалността в Уебсайта, при която искате да получавате имейл известия за нови коментари и мнения, ценови будилник или други функционалности на Уебсайта, които изискват въвеждането на ваш имейл, всеки един Потребител с ясно съзнание и желание заявява това намерение. Абонирането за тази услуга е доброволно и от нея могат да се възползват както регистрирани потребители на уеб сайта така и гости на Уебсайта. Всеки един имейл, който сте посочили, за да получавате известия се съхранява в криптиран вид.
 1. Коментари, мнения и страници, които съдържат лична информация и са публикувани в Уебсайта, които пряко и недвусмислено идентифицират европейски гражданин и за които са уведомени администраторите на уеб сайта Уебсайта, ще бъдат изтривани, а профила на автора на коментара ще бъде изтрит или блокиран без предупреждение.
 1. Вашият акаунт
  • Осигурявайки сигурност на Вашият профил, при всеки достъп и всяко използване на сайта посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при използването на този акаунт.
  • Чрез влизането и използването на Уебсайта, Вие се съгласявате да вземете всички необходими мерки, че сигурността на паролата Ви няма да бъде разкрита от и на трети лица.
  • Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба и/или злоупотреба при използване на акаунта Ви, веднага сменете паролата си за достъп с по-сигурна.
  • Уебсайта си запазва правото да откаже на всеки потребител достъп до сайта и неговите функционалности, да закрие акаунт или да изтрие мнения.
  • Достъпът Ви в Уебсайта може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови функционалности или услуги.
  • Уебсайта ще положи всички усилия да осигури достъп до сайта без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.
  • Уебсайта Ви предоставя възможност да изтриете профила си, както и всички данни в него, чрез съответното меню във Вашият акаунт.
 1. Обща информация.
  • Чрез регистрирането в Уебсайта и публикувайки успешно коментар, Вие като Потребител декларирате, че са съгласни да предоставите e-mail адреса си и давате своето изрично и недвусмислено съгласие, че той може да бъде използван за:
  • Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения;
  • Участие в конкурси и игри/промоции;
  • Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.);
  • осгуряване на достъп до ограничени раздели на сайта и неговите функционалности.

 

Настоящите обши условия и политика за поверителност са обновени на 6.2.2021 г. и Уебсайта си запазва правото да ги обновява периодично, като своевременно информира за това своите потребители, чрез подходящо информационно съобщение на страниците на Уебсайта.

 

При установено нарушение на даден потребител или въведена некоректна информация можете да се свържете с администраторите на Уебсайта чрез контактната форма намираща се на следният адрес: https://sravni-ceni.com/контакти/.